[21-01-2013] OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC W SPRAWIE PROJEKTU UCHWAŁY O URZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KRAPKOWICE - KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne
 projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krapkowice

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, stanowiący akt prawa miejscowego.
Cel konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
 
Termin konsultacji
 
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 stycznia 2013 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 11 lutego 2013 r.
 
Forma konsultacji
 
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „ formularzu konsultacji” w terminie od 21 stycznia 2013 r. do 11 lutego 2013 r.  
Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl .
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
 
Zasięg terytorialny konsultacji:
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.
 
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 864, 77 44 66 805.
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu
.
 
TREŚĆ ZARZĄDZENIA DO POBRANIA
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY