[09-01-2013] OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC
 
Zgodnie z art. 162 ust. 4 i 5 – ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz.U. 2011 nr 8 poz. 31) informuję, że właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby azbestowe będący osobą fizyczną ma obowiązek przedłożenia Burmistrzowi informacji o posiadanych wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
Przedsiębiorcy zgodnie z art. 162 ust. 2 i 3 w/w ustawy składają szczegółowe informacje o posiadanych wyrobach azbestowych – Marszałkowi Województwa.
W/w informacje należy przedłożyć w nieprzekraczalnym terminie          do dnia 31 stycznia 2013 r.
 
 
Szczegółowych informacji dotyczących gospodarowaniem azbestem udziela  Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice
(tel. 077/44 66 805.