OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2013 w zakresie:
• pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin.
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka narodowego,
• działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
• nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
• wypoczynku dzieci i młodzieży,
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
• działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwiania kontaktów i współpracy między społeczeństwami ,
• zakresie turystyki i krajoznawstwa,
• działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

WAŻNE INFORMACJE:
Termin składania wniosków: do dnia  04 stycznia 2013 r. godz. 14:00
Termin uzupełnienia barków formalnych: w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zmieszczenia wykazu na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.bip.krapkowice.pl (zakładka Organizacje pozarządowe).
Ogłoszenia o w/w konkursach ofert znajda Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe www.bip.krapkowice.pl ( zakładka: ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na 2013 r.)