• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) zawiadamiam, że na wniosek

 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

 

wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia p=0,35 MPa DN 160 PE i 110 PE na terenie miasta Krapkowice.

Decyzja obejmuje działki nr 261/25 k.m. 17; nr 193/7, 221/2, 248, 393/7, 393/6, 393/3, 393/4, 393/5, 259/4, 259/3, 270/4 k.m. 13.

 

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 13), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).