OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2013 roku w zakresie:

1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2.działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
4. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6. wypoczynku dzieci i młodzieży,
7. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
8. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
9.działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
10.turystyka i krajoznawstwo,
11. działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym formularzu zgłoszeniowym , w terminie do 04 stycznia 2013 r. do godz. 14.00 (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowej” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.  Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.
 

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na www.bip.krapkowice.pl zakładka : organizacje pozarządowe-> otwarte konkursy orfert