Obwieszczenie o odstąpieniu od strategicznej oceny Oleandrów

Krapkowice, 19.12.2016 r.

GKI.6722.6.2015

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2016, poz. 353 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla „projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach”.

 

Burmistrz Krapkowic, na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z wnioskami o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.411.1.23.2016.MO z dnia 08.12.2016 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem nr NZ.4311.15.2016.TM z dnia 23.11.2016 r. również uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. dokumentu.

 

Niniejsza informacja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicy ogłoszeń.


 


 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura