OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC
            o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego Otmęt zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 r.
 
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.),po uzyskaniu stanowiska Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach wyrażającego zgodę o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia w/w strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zakładu przemysłu skórzanego „Otmęt” obejmującego tereny 2P,B,S, 19KZ, 20KZ, 4P,B,S, 3ZI zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXVI/574/2002 z dnia 8 października 2002 r., do którego przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XII/169/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r.
 
Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu wynika z faktu, iż planowana realizacja postanowień dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowi niewielką modyfikację przyjętego dokumentu.
 
 
 
 
                   Burmistrz Krapkowic
                      Andrzej Kasiura