OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 647) i Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXII/361/2010 z dnia 29 września 2010r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.11.2012r. do 4.12.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17, pok. nr 35, II budynek Urzędu w godz. od 8:00-14:30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4.12.2012r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz. 10:00 w sali narad w  II budynku.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krapkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2012r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  zamieszczono informację o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu.
Zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania no środowisko poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób i w terminie określonym powyżej lub elektronicznie na adres
. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Krapkowic.
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                 Burmistrz Krapkowic
                                                                                                                                  /-/ Andrzej Kasiura