OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC


OGŁOSZENIE BURMISTRZA  KRAPKOWIC


o przystąpieniu do sporządzenia:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
   Steblów.
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
   Gwoździce.
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
    Krapkowice (teren ulic: Parkowej, Kozielskiej i Prudnickiej).

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. Nr 0 poz. 647) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach:
1. Uchwały Nr XII/167/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie
   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
   zagospodarowania przestrzennego wsi Steblów.
2. Uchwały Nr XII/168/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie
   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
    zagospodarowania przestrzennego wsi Gwoździce.
3. Uchwały Nr XXXII/362/2010 z dnia 29 września 2010r. w sprawie
   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
   przestrzennego dla części miasta Krapkowice (teren ulic: Parkowej,
   Kozielskiej i Prudnickiej). 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17  w terminie do dnia  07.11.2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura 

 OGŁOSZENIE BURMISTRZA  KRAPKOWIC


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektów:


1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
   Steblów.
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
   Gwoździce.
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
   Krapkowice (teren ulic: Parkowej, Kozielskiej i Prudnickiej).

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektów:
1.  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
    Steblów, do którego przystąpiono na podstawie Uchwały Rady
    Miejskiej w Krapkowicach Nr XII/167/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r.
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gwoździce,
   do którego przystąpiono na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w
    Krapkowicach Nr XII/168/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r.
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta
    Krapkowice, do którego przystąpiono na podstawie Uchwały Rady
    Miejskiej w Krapkowicach Nr   XXXII/362/2010 z dnia 29 września  
    2010r.

       Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Wnioski należy składać do dnia 07.11.2012r.:
1. na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul.3 Maja 17, 
   47-303 Krapkowice
2. drogą elektroniczną na adres:
  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w
   Krapkowicach, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 35, II
   budynek.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


                            Burmistrz Krapkowic

                                                              /-/   Andrzej Kasiura