OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

 Burmistrz Krapkowic
ogłasza  

zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:
„Utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych Urzędu Miasta
i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 i 21 w 2013 roku ”
nie podlegające przepisom ustawy z dnia 29.01. 2004 r.-Prawo zamówień publicznych ( art.4 pkt.8- tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
 
I. Nazwa i adres zamawiającego:
 
   Gmina Krapkowice
   ul. 3 Maja 17
   47-303 Krapkowice
   Tel. 77 44 66 840 , fax 77 44 66 888
   e-mail:
 
II. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Zakres zamówienia obejmuje sprzątanie polegające na:
1.      Odkurzaniu 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) podłóg w pomieszczeniach biurowych (wykładzina dywanowa i PCV) – o powierzchni 627,29 m2 (budynek nr I)   i   694,83 m2 (budynek nr II)
2.      Myciu na mokro 5 razy w tygodniu, (od poniedziałku do piątku) pomieszczeń biurowych, sanitarnych, socjalnych oraz ciągów komunikacyjnych – o powierzchni 502,15m2 (budyneknr I)i 318,85 m2 (budynek nr II)
3.      Pastowaniu 1 raz w miesiącu, korytarzy i podłóg windy – o powierzchni 198,20 m2 (budyneknr I)i 168,50 m2 (budynek nr II)
4.      Podlewaniu kwiatów w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach wg potrzeb
5.      Mycie okien – wg potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał
6.      Opróżnianie koszy na śmieci w pomieszczeniach biurowych – codziennie
7.      Bieżące utrzymanie czystości wokół budynków (zbieranie śmieci, zamiatanie liści wg potrzeb)
8.      Podlewanie wokół budynków wg. potrzeb:
Ø80m2 rabatów kwiatowych,
Ø32 m2 skalniaków
Økwiatów w 22 gazonach.
9.      Zapewnienie środków chemicznych do utrzymania czystości
10. Zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do toalet (papier toaletowy, ręczniki papierowe, kostki toaletowe) oraz worków foliowych w koszach na śmieci – w miarę potrzeb
11. Zapewnienie własnego sprzętu (wózki serwisowe, mopy i stelaże do mopów, sprzęt do mycia okien, odkurzacze itp.).
III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych
IV. Termin wykonania zamówienia:
      Od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu i wykaz dokumentów potwierdzający spełnienie tych warunków
1. Oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i2 i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ; Dokument – oświadczenie wg załącznika Nr 1
2. Wykonawca winien mieć doświadczenie w wykonywaniu usług stanowiących przedmiot zamówienia; Dokument - Wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usług z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie przynajmniej 3 referencji potwierdzających należyte wykonanie usługi, z czego przynajmniej 1 usługa o wartości brutto rocznie nie mniejszej niż 30 000 zł.
3. Oferenci  ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; Dokument - polisa lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie OC prowadzonej działalności gospodarczej o minimalnej sumie gwarancyjnej 100 000 ,-zł.na jedno zdarzenie.
VI.  Inne wymagane dokumenty:
  1. Formularz ofertowy – wg załącznika Nr 2
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego(KRS), wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem składania ofert wskazujący osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta, a w przypadku osób fizycznych – wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki
VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:
Kryterium oceny będzie cena stanowiąca 70% punktacji oraz ocena referencji stanowiąca 30 % punktacji.
1. Cena: najwyższą ocenę punktową uzyska oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty będą punktowane proporcjonalnie do ceny najniższej
2. Referencje: punktacja będzie wyliczona proporcjonalnie do ilości wykazanych usług, o których mowa w dz.V pkt 2.
Preferowane będą firmy, które przedstawią referencje potwierdzające należyte wykonanie usług w jednostkach o charakterze działalności podobnej do zamawiającego ( np. obiekty użyteczności publicznej: banki, urzędy )
IX. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktów z oferentami:
     Danuta Noskowicz
     tel. 77 44 66 840
     fax 77 44 66 888
X. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć do 14 grudnia 2012 r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamawiającego :
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 ( I budynek, II piętro) w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania.
Po ocenie ofert Zamawiający powiadomi o wyborze oferty najkorzystniejszej wszystkich oferentów pisemnie.
IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 
Krapkowice, dn. 27.11.2012 r.
 
 DO POBRANIA:
 
FORMULARZ OFERTOWY
OŚWIADCZENIE
WZÓR UMOWY