• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7


z porządkiem obrad:
1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym-od 28.02.2017 r. do 27.04.2017 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.14 porządku obrad.
4. Sprawozdanie z rocznej działalności: WTZ, ŚDS, OPS, Pływalni „Delfin”, KDK, MiGBP, Straży Miejskiej.
5. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Krapkowice.
6. Informacja nt. udzielonych zamówień publicznych w 2016 roku i w I kwartale 2017 r.
7. Sprawozdanie nt. Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice.
9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy Krapkowice w razie wystąpienia powodzi.
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.
11. Informacja nt. udziału sołectw Gminy Krapkowice w programie „Odnowa Wsi”. Plan na 2017 rok. Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich za 2016 rok.
12. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Krapkowice za lata 2015- 2016.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały z dnia 01.03.2017 r.);
b) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Krapkowice (projekt uchwały z dnia 07.03.2017 r.);
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt z dnia 24.03.2017 r.);
d) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt uchwały z dnia 30.03.2017 r.);
e) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu gminy Krapkowice instrumentem płatniczym (projekt uchwały z dnia 03.04.2017 r.);
f) zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok (projekt uchwały z dnia 12.04.2017 r.);
g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały z dnia 12.04.2017 r. );
h) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Krapkowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania (projekt uchwały z dnia 11.04.2017 r.);
i) uchwalenia m. planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Prudnickiej i Przemysłowej w Krapkowicach (projekt uchwały z dnia 10.04.2017 r.);
j) zmiany Uchwały nr XIV/184/2016 RM w Krapkowicach z 25.02.2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały z dnia 04.04.2017 r.);
k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt uchwały z dnia 10.04.2017 r.);
l) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony (projekt uchwały z dnia 11.04.2017 r.)
14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
15. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
16. Zakończenie XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji :
1) 24.04.2017 r. godz. 14:00 - w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7 - Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Informacja o działalności sportowej w 2016 roku; Analiza kosztów utrzymania placówek oświatowych w 2016 roku; Zestawienie remontów przeprowadzonych w placówkach oświatowych w 2016 roku; Sprawozdanie z realizacji dotacji na zadania oświatowe i opiekuńcze w 2016 roku );
2) 25.04.2017r. godz.14:00 - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach-I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Spraw Społecznych (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Współpraca Krapkowic z miastami partnerskimi; Informacja o przyznanych w 2016 roku dotacjach celowych do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne);
3) 26.04.2017 r.godz.14:00 - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi : Sprawozdanie z działalności Spółki Gminnej ZGKiM za 2016 rok; Informacja o przyznanych w 2016 roku dotacjach celowych do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne ).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).