OGŁOSZENIA BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  KRAPKOWIC
o przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach
 Nr XXXI/342/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały Nr XII/171/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXI/342/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17  w terminie do dnia  25.07.2012r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


  Burmistrz Krapkowic
/-/ Andrzej Kasiura

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  KRAPKOWIC
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żużela zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach  Nr XXXI/342/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXI/342/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r., do którego przystąpiono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XII/171/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r.
       Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Wnioski należy składać do dnia 25.07.2012r.:
1. na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
2. drogą elektroniczną na adres:   lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w godzinach otwarcia  
    Urzędu, w pokoju nr 35, II budynek.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


                Burmistrz Krapkowic
                 /-/ Andrzej Kasiura