OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Krapkowice w 2012 roku w zakresie:
1.       pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2.       działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
3.       działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
4.       działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
5.       nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
6.       wypoczynku dzieci i młodzieży,
7.       wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
8.       ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
9.       działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
10.   turystyka i krajoznawstwo.
Kandydatów na członków komisji konkursowych można zgłaszać w formie pisemnej, na dołączonym formularzu zgłoszeniowym , w terminie do 27 lutego 2012 r. do godz. 17.00 (liczy się data wpływu do Urzędu). Zgłoszenie w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowej” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, pok. nr 28, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.  Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy, które nie biorą udziału w konkursie w danym zakresie.

nad. Wydział ORG
UMiG Krapkowice