• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
28.02. 2017 r. (wtorek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
z porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od 22.12.2016 r. do 28.02.2017 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.11 porządku obrad.
4. Informacja na temat realizacji programów gminnych: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.
5. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. (projekt uchwały nr 1 z dnia 25.01.2017 r. ).
6. Zatwierdzenie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r. (projekt uchwały nr 2 z dnia 25.01.2017 r.).
7. Przyjęcie Programu działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2017 rok.
8. Informacja na temat realizacji uchwał Rady Miejskiej dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
9. Informacja z realizacji uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/339/2005 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach (projekt uchwały nr 3 z dnia 09.01.2017 r.);
b) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 4 z dnia 14.02.2017 r.);
c) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2017 rok (projekt uchwały nr 5 z dnia 28.02.2017 r.);
d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt uchwały nr 6 z dnia 13.02.2017 r.);
e) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła autostradowego w Dąbrówce Górnej (projekt uchwały nr 7 z dnia 09.02.2017 r.);
f) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Limanowskiego w Krapkowicach (projekt uchwały nr 8 z dnia 09.02.2017 r.);
g) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego, Chrobrego (projekt uchwały nr 9 z dnia 10.02.2017 r.);
h) w sprawie zmiany uchwały nr XXI/255/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29.09.2016 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały nr 10 z dnia 10.02.2017 r.);
i) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017” (projekt uchwały nr 11 z dnia 09.02.2017 r.);
j) w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/184/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
celowych z budżetu Gminy Krapkowice na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne (projekt uchwały nr 12 z dnia 09.02.2017 r.);
k) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały nr 13 z dnia 20.12.2016 r.);
l) w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości niezabudowanej (projekt uchwały nr 14 z dnia 05.01.2017 r.);
m) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz udzielenie bonifikaty (projekt uchwały nr 15 z dnia 25.01. 2017 r.);
n) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały nr 16 z dnia 07.02.2017 r.);
o) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczas- owemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt uchwały nr 17 z dnia 07.02.2017 r.);
p) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczas- owemu dzierżawcy i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy (projekt uchwały nr 18 z dnia 14.02.2017 r.);
q) w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2017 (projekt uchwały nr 19 z dnia 10.02.2017 r.);
r) w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzo- nych przez Gminę Krapkowice (projekt uchwały nr 20 z dnia 13.02.2017 r.);
s) w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krapkowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów (projekt uchwały nr 21 z dnia 13.02.2017 r.);
t) w sprawie zmiany uchwały nr XII/153/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym szkołom prowadzonym na terenie Gminy Krapkowice przez osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji (projekt uchwały nr 22 z dnia 13.02.2017 r.).
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
13. Zakończenie XXVI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji:
1) 27.02.2017 r. godz. 13:00 - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna- I piętro- Komisje Połączone (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: Kalendarz imprez sportowych Gminy Krapkowice na 2017 rok; Informacja nt. osób, które otrzymały stypendia sportowe; Plany inwestycyjne i remontowe w placówkach oświatowych; Informacja bieżąca z działalności Straży Miejskiej oraz krapkowickich dzielnicowych; Informacja bieżąca z działalności OPS, WTZ, ŚDS; Informacja nt. przyznawanych dodatków mieszkaniowych w 2016 roku; Informacja z działalności Punktu Konsultacyjno- Terapeutycznego w Krapkowicach).

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).