KSSE - Przetarg na sprzedaż działki i zezwolenie na prowadzenie działalności

The content of the announcement in Polish and English is available on www.ksse.com.pl.

Treść ogłoszenia w języku polskim oraz angielskim znajduje się na stronie www.ksse.com.pl.

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Spółka Akcyjna w Katowicach

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

tel. (+48 32) 2510-736, fax (+48 32) 2513-766

jako zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną

ogłasza zaproszenie do przetargu ofertowego mającego na celu:

 

  • wyłonienie podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i nabędzie prawo własności nieruchomości opisanej poniżej.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi prawo własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 3,9006 ha stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 266/12 karta mapy 1, obręb Dąbrówka Górna,  położonej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krapkowicach. Nieruchomość ta objęta jest księgą wieczystą nr OP1S/00050256/2 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich, V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Gminy Krapkowice, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań. Działy III i IV księgi OP1S/00050256/2 wolne są od wpisów.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest na południe od Autostrady A4 w pobliżu węzła autostradowego „Opole Południe”, na zachód od drogi krajowej nr 45, posiada nieregularny kształt zbliżony do trójkąta, jej teren jest płaski. Sąsiedztwo stanowi teren użytkowany rolniczo oraz pas drogowy Autostrady A4.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXIII/286/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 16 stycznia 2017 roku poz. 209) przedmiotowa działka oznaczona jest symbolem 5P, U, co oznacza teren obiektów produkcyjnych i/lub zabudowy usługowej, a  fragment działki graniczący z pasem drogowym autostrady A4 oznaczony jest symbolem 4Zi, co oznacza teren zieleni urządzonej izolacyjnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.127.000,00 zł (słownie jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. 

Oferent zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 169.050,00 (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100) na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001) do dnia 18.04.2017 r.  Za termin wpłaty wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.04.2017 r. o godz. 10.00 w siedzibie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.

Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, wpłacenie wadium w wyżej podanym terminie oraz złożenie pisemnej oferty wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do dnia 18.04.2017 r. do godz. 16.00, w siedzibie organizatora przetargu.

Dodatkowe warunki przetargu, kryteria oceny oferty pod kątem przedsięwzięcia gospodarczego planowanego na terenie Strefy, szczegółowy opis nieruchomości oraz informacje o dostępnej infrastrukturze zawarto w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”, którą należy nabyć w siedzibie organizatora przetargu w godz. 9.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku. Cena specyfikacji wynosi 10.000,00 zł + 23 %VAT (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 + 23% VAT) płatna na rachunek Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Katowicach (Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

W przypadku uchylenia się przez podmiot wyłoniony w drodze przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wpłacone wadium ulega przepadkowi na zasadach określonych w „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Zarządzający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.