OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Burmistrz Krapkowic
kieruje zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.:
„Utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach  przy ul. 3 Maja 17 i 21”
nie podlegające przepisom ustawy z dnia 29.01. 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych
( art.4 pkt.8-  tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

I. Nazwa i adres zamawiającego:

   Gmina Krapkowice
   ul. 3 Maja 17
   47-303 Krapkowice
   Tel. 77 44 66 840 , fax 77 44 66 888
   e-mail: umig_org@krapkowice.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres zamówienia obejmuje:
1. Sprzątanie polegające na:
- Odkurzaniu 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) podłóg w pomieszczeniach biurowych (wykładzina dywanowa) – o powierzchni 694 m2 (budynek nr I) i 594,60 m2 (budynek nr II)
- Myciu na mokro 5 razy w tygodniu, (od poniedziałku do piątku) pomieszczeń biurowych, sanitarnych, socjalnych oraz ciągów komunikacyjnych – o powierzchni 331,60 m2 (budynek nr I) i 338,60 m2 (budynek nr II)
- Pastowaniu 1 raz w miesiącu, korytarzy i podłóg windy – o powierzchni 181,10 m2 (budynek nr I) i 211,50 m2 (budynek nr II)
- Podlewaniu kwiatów w pomieszczeniach biurowych i na korytarzach wg potrzeb
- Odkurzaniu 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) podłóg w pomieszczeniach biurowych (wykładzina dywanowa) – o powierzchni 694 m2 (budynek nr I) i 594,60 m2 (budynek nr II)
2. Mycie okien – wg potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał
3. Opróżnianie koszy na śmieci w pomieszczeniach biurowych - codziennie
4. Bieżące utrzymanie czystości wokół  budynków (zbieranie śmieci, zamiatanie liści  wg potrzeb)
5. Podlewanie wokół budynków wg. potrzeb:
- 80m2 rabatów kwiatowych,
- 28,5m2 skalniaków
- kwiatów w 22 gazonach.
6. Zapewnienie środków chemicznych do utrzymania czystości
7. Zapewnienie materiałów eksploatacyjnych do toalet (papier toaletowy, ręczniki papierowe, kostki toaletowe) oraz worków foliowych w koszach na śmieci – w miarę potrzeb
8. Zapewnienie własnego sprzętu (wózki serwisowe, mopy i stelaże do mopów, sprzęt do mycia okien, odkurzacze itp.).

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych

IV. Termin wykonania zamówienia:
     Od 01 stycznia 2012 r.  do 31 grudnia 2012 r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1. oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – oświadczenia,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego(KRS), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert wskazujący osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta, a w przypadku osób fizycznych – oświadczenie       o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
3. wykaz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności wykonawcy jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usług z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie przynajmniej 3 referencji potwierdzających należyte wykonanie usługi, z czego przynajmniej 1 usługa o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł.,
4. posiadanie, w trakcie zawierania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną na kwotę co najmniej 10.000,- zł. za szkodę na osobie lub w mieniu od jednego zdarzenia – w okresie realizacji umowy,
5. wypełnienie formularza ofertowego.

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia:
Kryterium oceny będzie cena stanowiąca 70% punktacji oraz ocena referencji stanowiąca 30 % punktacji.
Cena: najwyższą ocenę punktową uzyska oferta z najniższą ceną, pozostałe oferty będą punktowane proporcjonalnie do ceny najniższej
Referencje: ocena punktowa będzie wynikała z ilości i wartości wykonywanych usług, o których mowa w pkt. V ppkt. 3
Preferowane będą firmy, które przedstawią referencje potwierdzające należyte wykonanie usług w jednostkach o charakterze działalności podobnej do zamawiającego ( np. obiekty użyteczności publicznej: banki, urzędy )

VII. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktów z oferentami:
     Danuta Noskowicz
     tel. 77 44 66 840
     fax 77 44 66 888

VIII. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć do 12 grudnia 2011 r. do godz. 15.00 w siedzibie Zamawiającego :
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 ( I budynek, II piętro)       w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania.
Otwarcie kopert nastąpi w dniu 13 grudnia 2011 r. w siedzibie zamawiającego przy ul. 3 Maja 17 – pok. Nr 25

IX. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Krapkowice, dn. 22.11.2011 r.

 Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe Burmistrza Krapkowic - pełny tekst >> pobierz
Formularz ofertowy >> pobierz
Oświadczenie 1 >> pobierz
Oświadczenie 2 >> pobierz
Projekt umowy >> pobierz