• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

O B W I E S Z C Z E  N I E 

Burmistrza Krapkowic


            Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w ramach prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie stacji obsługi oraz remontu sprzętu budowlanego – dla firmy Vacuclean Roland Rigoll”, którego wnioskodawcą jest Vacuclean Roland Rigoll z Krapkowic.
             Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Krapkowic po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach.
            Wniosek wraz z raportem został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 21, II piętro, pokój 36, gdzie można zapoznać się z ich treścią.
            Wypełniając dyspozycję art. 33 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku … zawiadamiam o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w terminie
od 28 września 2011 r. do 18 października 2011 r. od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy urzędu.
Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Krapkowic przed wydaniem decyzji.
                   

 pobierz treść obwieszczenia >> kliknij tutaj


Krapkowice, 27.09.2011 r.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).