• PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic dot. naboru wniosków o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest

Burmistrz Krapkowic
ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krapkowice w 2017 r.

      Burmistrz Krapkowic informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VIII konkursowy nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. W ramach tego konkursu Gmina Krapkowice ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze.

      W związku z powyższym zachęcam osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, rolników oraz małych i średnich przedsiębiorców, wyrażających chęć skorzystania z dofinansowania do składania wniosków. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku zakwalifikowania wniosku Gminy Krapkowice wysokość dofinansowania może stanowić maksymalnie 85% kosztów demontażu lub usunięcia wcześniej zdemontowanych płyt azbestowych z dachu/elewacji oraz transportu i unieszkodliwienia.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (II budynek, parter, pokój 18) w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2017 r. 

Realizacja przedmiotowego zadania nastąpi w okresie sierpień-październik 2017 roku.

Wraz z wnioskiem o dofinansowanie (DOCwniosek o dofinansowanie - azbest.doc) złożyć należy:

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością – Zał nr 1 - Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością.docxDOCzał nr 2 - Zgoda współwaścicieli.doc(w przypadku współwłasności nieruchomości)
 2. Oświadczenie właściciela o wyrażeniu zgody na realizację zadania –  DOCZał nr 3 - Zgoda na wykonanie zadania.doc
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych – Zał nr 4 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.doc
 4. Informację o wyrobach zawierających azbest – Zał nr 5 - Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc
 5. Ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – Zał nr 6 - Ocena stanu i możliwości użytkowania azbestu.doc
 6. Oświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań publicznoprawnych w stosunku do WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – DOCZał nr 7 - Oświadczenie o zobowiązaniach publicznoprawnych.doc
 7. Oświadczeniem (wraz z kopią zgłoszenia potwierdzoną przez Wydział Budownictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Krapkowicach) o dokonaniu zgłoszenia robót budowlanych związanych z demontażem pokrycia dachowego lub elewacji – DOCZał nr 8 - Zgłoszenie do Starostwa.doc
 8. Formularzem informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (nie dotyczy to osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, jak również przypadków, gdy obiekt nie służy prowadzonej działalności gospodarczej) wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pomocy de minimis Zał nr 9 - Oświadczenie o pomocy de minimis.doc
 9. Formularzem informacji przedstawionych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis (nie dotyczy to osób fizycznych nie prowadzących działalności rolniczej, jak również przypadków, gdy obiekt nie służy prowadzonej działalności rolniczej) wraz z oświadczeniem o uzyskaniu pomocy de minimis Zał nr 9 - Oświadczenie o pomocy de minimis.doc

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie i złożenia wniosków!

Szczegółowe informacje oraz ewentualną pomoc przy wypełnianiu druków można uzyskać bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21 w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (pokój 18) lub pod tel. 77 44 66 805, 77 44 66 864.

W PRZYPADKU DUŻEJ ILOŚCI WNIOSKÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ ORAZ STOPIEŃ PILNOŚCI USUNIĘCIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).