ZARZĄDZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Zarządzenie Nr 150/2011
Burmistrza Krapkowic
z dnia 18 października 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2002 r., Nr 113,poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U.z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r., Nr 102,poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U.z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181,poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U.z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 52,poz. 420; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U.z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675) oraz Uchwały Nr XXXIII/383/2010 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
2. Konsultacje przeprowadza się z celu poznania opinii organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie w sprawie projektu, o którym mowa w ust.1.
3. Projekt programu, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia, zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krapkowice.pl;
2) na stronie internetowej Urzędu: www.krapkowice.pl;
3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w terminie od dnia 18 października 2011 r. do dnia
7 listopada 2011 r.

§ 3.1. Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu programu współpracy na 2012 rok.
2. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można składać na „formularzu konsultacji”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Wypełnione formularze należy złożyć, w terminie określonym w § 2, w Urzędzie Miasta
i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sport@krapkowice.pl
4. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

§ 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji, stanowiące załącznik nr 3, podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w §1 ust. 3.

§ 6. Informację o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób określony w §1 ust. 3, w ciągu 10 dni od zakończenia konsultacji.

§ 7. Burmistrz przedłożony Radzie Miejskiej w Krapkowicach projekt „Programu współpracy
Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” wraz z wynikami konsultacji.

§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Sportu
 i Turystyki.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Krapkowic

/-/  Andrzej Kasiura

Do pobrania:

Treść zarządzenia >> pobierz
Załącznik nr 1 - Program współpracy >> pobierz
Załącznik nr 2 - Formularz konsultacji >> pobierz
Załącznik nr 3 - Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic >> pobierz