Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic

OGŁOSZENIE BURMISTRZA  KRAPKOWIC

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek).

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XXV/431/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rogów Opolski i Dąbrówka Górna (przysiółek Posiłek).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać do  dnia  05.11. 2014r.:
1. na piśmie na adres: Urząd  Miasta i Gminy Krapkowice, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,
2. drogą elektroniczną na adres: umig@krapkowice.pl  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 13, II budynek

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008 r. z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu wyżej wymienionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej oceny oddziaływania na środowisko w sposób i terminie podanym powyżej.

 

                       Burmistrz Krapkowic
                        /-/  Andrzej Kasiura

 

 

10.10.2014r.