Ogłoszenie o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Żywocice

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie: art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778, z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach  Nr XVIII/275/2013 z dnia 13 lutego 2013r. w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 25.01. 2017r. do 22.02.2017r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, pok. nr 35, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22.02.2017r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w Sali Konferencyjnej na I piętrze, o godz. 1000.   

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu […] każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krapkowic na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3Maja 17, 47-303 Krapkowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu […])
na adres e-mail: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.03.2017r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z:

- art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2016 poz.353 z póź.zm.) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu,

- art. 46 pkt 1 w/w ustawy udostępnieniu informacji […] prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu w/w planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2 organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

   Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy o udostępnieniu informacji […] informuję o możliwości zapoznania się z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Krapkowic.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływania na środowisko nie jest prowadzone.

 

 

                                                                                         Burmistrz Krapkowic
                                                                                         /-/   Andrzej Kasiura