OBWIESZCZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

O B W I E S ZC Z E N I E
BURMISTRZA KRAPKOWIC

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 ze zmianami) oraz zgodnie z § 24 Uchwały Nr IX/77/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 września 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 79, poz. 2386 z dnia 29 października 2007 roku, podaje się do publicznej wiadomości że, w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy zostanie przeprowadzona deratyzacja na terenie Gminy Krapkowice w okresie  
                                                                                                                                                                                                 
od 12 do 28 września 2011 roku

 W związku z powyższym wszyscy właściciele, użytkownicy, zarządcy, użytkownicy  wieczyści, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na terenie miasta i gminy Krapkowice od  12 września  2011 roku mają obowiązek:

1. dokładnego oczyszczenia terenu nieruchomości, opróżnienia śmietników i pojemników na nieczystości (odpady) przed rozpoczęciem akcji deratyzacji;
2. przestrzegania czystości w obrębie nieruchomości oraz nie wrzucania resztek pokarmowych do pojemników na odpady w czasie trwania akcji;
3.  wyłożenia trucizny na gryzonie w wyznaczonych dniach zgodnie z pouczeniem znajdującym się na opakowaniu;
4. zabezpieczenia miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt, ptactwa domowego oraz umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia – „UWAGA- TRUCIZNA”;
5. do 28 września 2010 roku należy zebrać resztki trucizny oraz padłe gryzonie i przypadkowo zatrute zwierzęta.

 Mając na uwadze powyższe, wszystkie w/w podmioty mają obowiązek umożliwienia upoważnionym służbom przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonania niniejszego obwieszczenia oraz okazania dowodów potwierdzających fakt przeprowadzenia deratyzacji, np. rachunek za zakup preparatu do zwalczania gryzoni, umowę z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w zakresie deratyzacji.
Ponadto o przeprowadzonej akcji, rodzaju zastosowanych środków oraz wykonawcy deratyzacji należy powiadomić pisemnie Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Nie przestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub nie zastosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń – ustawy z dnia 20 maja 1971 r. (Dz. U.  z  2007 r. Nr 109 poz. 756 z późn. zm.)

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji sprawować będzie Państwowy Powiatowy  Inspektor Sanitarny w Krapkowicach przy współudziale Straży Miejskiej w Krapkowicach i Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.krapkowice.pl, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Krapkowicach, ul. 3-Maja 17 i 21 i rozplakatowanie na terenie gminy.


                                                                                                    Burmistrz Krapkowic

                                                                                                      /-/ Andrzej Kasiura
pobierz obwieszczenie >> kliknij tutaj