Budżet gminy Krapkowice na 2017 rok

73 664 746 zł dochodu, 10 200 000 przychodów, 81 239 754 zł wydatków oraz 2 624 992 rozchodów. Tak kształtuje się uchwalony budżet gminy Krapkowice na 2017 rok. Deficyt w kwocie 7 575 008 zł w całości pokryty zostanie z przychodów wyemitowanych obligacji komunalnych. Obligacje są także naturalną formą sfinansowania zadań inwestycyjnych w gminie.   

Głównymi kierunkami wydatków są niezmiennie oświata i wychowanie (wraz
z edukacyjną opieką wychowawczą)
. Na ten cel gmina przeznaczy 26 634 621 zł, co stanowi niemal 32,8% wszystkich wydatków. Na pomoc społeczną oraz nową grupę „Rodzina” zaplanowano 21 486 970 zł (26,4 %). 

W 2017 roku 10 275 995 zł stanowią wydatki majątkowe. Wydatki drogowe majątkowe wynoszą 3 070 000 zł (częściowo na kontynuację zadań z 2016 roku). 600 000 przeznaczono na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Sportowych nr 1 w Krapkowicach, a na kontynuację kompleksu boisk przy Publicznym Gimnazjum nr 2 350 000 zł. 1 816 000 stanowią udziały dla spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja, 150 000 zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, a 800 000 udziały w spółce komunalnej Kryta Pływalnia Delfin. Środki dla Pływalni są przeznaczone na realizację zadania docelowego zarządzania wszystkimi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi gminy.

To historyczny, bo rekordowy budżet gminy na 2017 rok. Jego uchwalenie było niecodzienne. Początkowo miało nastąpić podczas sesji już 22 grudnia, jednak po wniesieniu dość nieoczekiwanej poprawki przez radnych klubu KWW Macieja Sonika w trakcie sesji, obrady zostały przerwane. Poprawka była zaskakująca, ponieważ przed 22 grudnia odbyła się wspólna komisja budżetowa, a w tygodniu sesyjnym – trzy komisje merytoryczne, podczas których budżet zaproponowany przez burmistrza Andrzeja Kasiurę został pozytywnie oceniony i przegłosowany przez komisję.

Liczba poprawek przedstawionych na grudniowej sesji przez wnioskodawców oraz zaproponowane zmiany w niektórych rozdziałach wymagały analizy, ponieważ mogły grozić naruszeniem dyscypliny finansowej. Dla przykładu zaproponowano oszczędności w składkach członkowskich między innymi w Aglomeracji Opolskiej czy Lokalnej Grupie Działania Kraina św. Anny. Kolejne zaproponowane zmiany dotyczyły między innymi utrzymania zieleni, czystości w mieście, oświetlenia ulic, organizacji dożynek czy wydatków z funduszu sołeckiego. Zaproponowana przez radnych poprawka zmniejszała także wydatki majątkowe o 200 000 złotych na zakup nieruchomości.

Dodatkowo, na sesji 22 grudnia nie można było ustalić wpływu, jaki miałyby  zaproponowane poprawki na wskaźniki budżetowe, które wcześniej pozytywnie zaopiniowane zostały przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu.

Już wstępna analiza Załącznika nr 8 (zadania inwestycyjne i remontowe dróg) zaproponowane przez radnych klubu KWW Macieja Sonika wykazała, że planowane inwestycje są niedoszacowane. To oznacza możliwe zmiany w liście inwestycji, które zgłaszane będą przez burmistrza Andrzeja Kasiurę na następnych sesjach.

Na drugiej części sesji, 4 stycznia, burmistrz Andrzej Kasiura zaproponował zmiany do wniosku zgłoszonego przez radnych. Dotyczyły one cięć budżetowych w innych działach i pozytywnie opiniowały część przesunięć budżetowych, które zaproponowali radni klubu KWW Macieja Sonika. Niewykluczone, że w ciągu roku nastąpi konieczność uzupełnienia środków na wydatki bieżące we wskazanych przez wnioskodawców działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

Po konsultacjach burmistrza i radnych, 4 stycznia przegłosowano zaproponowany kompromis. W czasie dyskusji na komisji i podczas drugiej części sesji część radnych była bardzo rozczarowana trybem zgłoszonej poprawki, ale przede wszystkim widocznym brakiem w Załączniku nr 8 zadań inwestycyjnych znajdujących się w okręgach wyborczych radnych, którzy nie są zrzeszeni, w mającym większość w radzie Klubie. Radni z Otmętu nie kryli rozczarowania, że w Załączniku na próżno szukali między innymi inwestycji przy ulicy Olimpijskiej czy przebudowy ulicy Krótkiej w Krapkowicach. Zgłaszanych od lat potrzeb inwestycyjnych nie znaleźli także wszyscy radni reprezentujący sołectwa. Ulice: Parkowa w Rogowie Opolskim, Mickiewicza w Steblowie czy Graniczna w Dąbrówce Górnej po prostu nie zostały wzięte pod uwagę przez radnych wnioskodawców podczas konstruowania listy zadań inwestycyjnych.

Na sesji burmistrz Andrzej Kasiura zobowiązał się do szukania dodatkowych środków inwestycyjnych, które mogłyby zostać przekazane na realizację właśnie tych zadań, o które starali się pozostali, niezrzeszeni radni.  

Wydaje się, że optymalnym rozwiązaniem kształtu Załącznika nr 8, czyli listy inwestycji, byłaby ocena wszystkich zgłaszanych w ciągu roku zadań przez Komisję Gospodarki i Finansów. Taka propozycja padała już ze strony radnych podczas konstruowania listy inwestycji na 2016 rok.

Przyjęcie budżetu umożliwi także rozpoczęcie prac nad Krapkowickim Budżetem Obywatelskim na 2017 rok. 

1. Budżet gminy Krapkowice na 2017 rok_1.jpeg