OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrówka Górna oraz Rogów Opolski wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały nr XXIX/386/2006 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrówka Górna i uchwały nr XXIX/387/2006 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Dąbrówka Górna, oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rogów Opolski w dniach od 14 września 2011 r. do 12 października 2011 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: 47-303 Krapkowice, ul. 3-go Maja 17, pokój nr 35, II budynek Urzędu, w godzinach od 800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2011 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: 47-303 Krapkowice, ul. 3-go Maja 17, w sali nr 25, w I budynku Urzędu: w godzinach 1100÷1230 dla wsi Rogów Opolski, w godzinach 1230÷1400 dla wsi Dąbrówka Górna

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krapkowic, na adres: Burmistrz Krapkowic, 47-303 Krapkowice, ul. 3-go Maja 17, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  26 października 2011 r. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono informację o w/w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognozach oddziaływania na środowisko w/w planów.

Zgodnie z art. 46 punkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekty w/w planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania no środowisko poddawane są strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Uwagi i wnioski w trybie postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko –stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób i w terminie określonym powyżej lub elektronicznie na adres: umig_plany@krapkowice.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Krapkowic.

Burmistrz Krapkowice
Andrzej Kasiura