OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

                                                                                            
OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

Na podstawie art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz § 3 i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zmianami)

BURMISTRZ  KRAPKOWIC

ogłasza I  ustny przetarg nieograniczony na:

sprzedaż lokalu użytkowego Nr 7, usytuowanego na poddaszu budynku mieszkalno-użytkowego w Pietnej przy ul.  Łąkowej 1, obejmującego jedno pomieszczenie z możliwością zmiany przeznaczenia na lokale mieszkalne o pow. użytkowej 193,07 m2  wraz ze sprzedażą 261/1000  części działki Nr 434/3 z k. m. 2 o pow. 0,0805 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej  Nr 54414 wolnej od obciążeń.

Oględziny lokalu ustalono na dzień 7 września 2011 roku o godz. 10.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „ZGM” Sp. z o.o. w Krapkowicach ( tel.77/ 4 661 888 ).

Cena wywoławcza – 66.510,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 23 września 2011 roku o godz.  930 w  małej sali Urzędu Miasta
i Gminy w Krapkowicach przy  ul. 3-go Maja  21, II budynek - II piętro.

W a d i u m  w wys. 10 % ceny wywoławczej należy uiścić w kasie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice lub na konto Nr 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Krapkowicach na  3 dni przed przetargiem, najpóźniej w dniu 19 września 2011 roku.

Wpłacone wadium zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia – przepada w przypadku uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostaje zwrócone w terminie 3 dni od rozstrzygnięcia.
Zbywca nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu zawiadomi osobę ustaloną na nabywcę o miejscu i terminie spisania umowy notarialnej.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w przetargu oraz tytułem zwrotu kosztów poniesionych na opracowanie dokumentacji – 400,00 zł przed zawarciem umowy notarialnej.
W przypadku uzasadnionej przyczyny Burmistrz Krapkowic może odwołać przetarg.
Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3-go Maja 21, II piętro, pok. 37 - telefon 77/ 44 66 870, 44 66 806, 44 66 895.


                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                          Andrzej Kasiura
pobierz ogłoszenie >> kliknij tutaj