• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach – na obszarze oznaczonym na załączniku nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach. Przedstawiona koncepcja powinna przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania.

Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły projektowe składające się z tutora (opiekuna naukowego) oraz studentów kierunków studiów z zakresu gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu lub innych pokrewnych kierunków. Potwierdzenia kwalifikacji studenci dokonują w postaci przedstawienia zaświadczenia o odbywaniu studiów.

Tutorem może być pracownik naukowy uczelni wyższej prowadzącej kierunki studiów z zakresu gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu lub pokrewnych kierunków. Tutorem może być ponadto osoba fizyczna spełniająca warunki, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń (potwierdzenia kwalifikacji tutorzy dokonują w postaci poprzez przedstawienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu stwierdzającego nabycie ww. uprawnień). Tutor powinien pełnić jedynie funkcję wsparcia merytorycznego dla studentów.

Studenci mogą brać udział w Konkursie indywidualnie lub w grupach - maksymalnie 3 osobowych. Każdy z Uczestników Konkursu (tzn. każdy student oraz tutor będący członkiem zespołu projektowego) może złożyć tylko jedno zgłoszenie do Udziału w Konkursie oraz tylko jedną Pracę Konkursową. [...]

Uwaga! Termin składania prac przedłużono 31 stycznia 2017 r.

Do pobrania:

DOCXregulamin.docx
PDFZałącznik nr 5.pdf
 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).