Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach – na obszarze oznaczonym na załączniku nr 5 do Regulaminu Konkursu.

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji zagospodarowania terenów w sąsiedztwie rzeki Odry i Osobłogi w Krapkowicach. Przedstawiona koncepcja powinna przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania.

Uczestnikami Konkursu mogą być zespoły projektowe składające się z tutora (opiekuna naukowego) oraz studentów kierunków studiów z zakresu gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu lub innych pokrewnych kierunków. Potwierdzenia kwalifikacji studenci dokonują w postaci przedstawienia zaświadczenia o odbywaniu studiów.

Tutorem może być pracownik naukowy uczelni wyższej prowadzącej kierunki studiów z zakresu gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki, architektury krajobrazu lub pokrewnych kierunków. Tutorem może być ponadto osoba fizyczna spełniająca warunki, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym lub posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektonicznym bez ograniczeń (potwierdzenia kwalifikacji tutorzy dokonują w postaci poprzez przedstawienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu stwierdzającego nabycie ww. uprawnień). Tutor powinien pełnić jedynie funkcję wsparcia merytorycznego dla studentów.

Studenci mogą brać udział w Konkursie indywidualnie lub w grupach - maksymalnie 3 osobowych. Każdy z Uczestników Konkursu (tzn. każdy student oraz tutor będący członkiem zespołu projektowego) może złożyć tylko jedno zgłoszenie do Udziału w Konkursie oraz tylko jedną Pracę Konkursową. [...]

Uwaga! Termin składania prac przedłużono 31 stycznia 2017 r.

Do pobrania:

DOCXregulamin.docx (102,79KB)
PDFZałącznik nr 5.pdf (24,83MB)