Krapkowicka Baszta zyska nowy blask

Projekt  „Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic” otrzyma dofinansowanie. Zarząd Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020 (Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałania 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej).

Krapkowicki projekt uplasował się na drugim miejscu. Jego całkowity koszt to 1 081 638, 09 zł. Poziom wsparcia wyniesie 85%, czyli 747 473,47.

Dzięki rewitalizacji obiekt i teren wokół zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W Baszcie będzie mieścił się także Punkt Informacji Turystycznej. Wieża na stałe udostępniona zostanie turystom i mieszkańcom. Dodatkowo ustawiony zostanie telebim, makieta i infokiosk. Planuje się również oczyszczenie zabytkowych murów oraz ich energooszczędne podświetlenie. Zagospodarowany zostanie także teren wokół murów i wieży. Na Baszcie zamontowana zostanie luneta widokowa, nowy podest, gabloty.

Prace projektowe, roboty budowlane oraz zagospodarowanie terenu będą prowadzone od I kwartału 2017 do II kwartału 2018 roku. Realizacja projektu nastąpi w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

4. Krapkowicka Baszta zyska nowy blask_1.jpeg