• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Krapkowice

(w rejonie ulic Ks. Koziołka, Górnej, Żeromskiego, Chrobrego) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, z późn. zm.), uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach  Nr XXIV/404/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w  sprawie zmiany Uchwały Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 września 2007 r. w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice,  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.12.2016 r. do 05.01. 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, pok. nr 35, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, I budynek, Sala Konferencyjna na pierwszym piętrze o godz. 1000.   

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu […] każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krapkowic na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu […])
na adres e-mail: z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01. 2017 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z:

- art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2016r. poz. 353) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje
o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu,

- art. 46 pkt 1 w/w ustawy udostępnieniu informacji […] prowadzone jest postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej projektu w/w planu, zaś zgodnie z art. 54 ust. 2 organ opracowujący projekt planu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w tym postępowaniu.

Stosownie do art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 3 w/w ustawy o udostępnieniu informacji […] informuję o możliwości zapoznania się z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz o możliwości zgłaszania uwag, na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Krapkowic.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

 

                                                                                         Burmistrz Krapkowic

                                                                                         /-/ Andrzej Kasiura

     

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).