OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  KRAPKOWIC
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”, do którego przystąpiono na podstawie uchwały nr  XXXII/361/2010 z dnia 29 września 2010 r.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Wnioski należy składać do dnia 29 czerwca 2011r.:
1. na piśmie na adres: Urząd  Miejski, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
2. drogą elektroniczną na adres: umig_plany@krapkowice.pl  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Krapkowicach, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 35

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura
[06-06-2011]