• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Pożyczki dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców należących do sektora MŚP

Szanowni mieszkańcy Gminy Krapkowice!

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”

Poniżej przedstawiamy zasady Programu i gorąco zachęcamy do udziału.

1. Tytuł Programu

Program ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwany dalej Programem.

Program składa się z pięciu części:

- część 1 - EKO-PIEC - Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła dla gospodarstw domowych, zwana dalej Programem EKO-PIEC,

- część 2 - EKO-TERM - Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego bez wymiany źródła ciepła, zwana dalej Programem EKO-TERM,

- część 3 - EKO-DOM - Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego z wymianą źródła ciepła, zwana dalej Programem EKO-DOM,

- część 4 - OZE - Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, zwana dalej Programem OZE,

-  część 5 - EKO-MŚP - Poprawa jakości powietrza w wyniku realizacji zadań przez przedsiębiorców należących do sektora MŚP.

2. Cel Programu

Celem Programu jest ograniczenie niskiej emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną do ogrzewania oraz wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE. Programem objęte są budynki mieszkalne.

Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

3. Planowany okres realizacji i budżet:

1) Program będzie realizowany w latach 2016-2020.

2) Budżet Programu będzie pochodził ze środków statutowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (zwanym dalej Funduszem) przewidzianych na ochronę atmosfery w corocznych planach działalności.

3) Zarząd Funduszu zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia realizacji Programu przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 1, jednak nie wcześniej niż 30 dni od dnia podania informacji o zawieszeniu lub zakończeniu naboru wniosków w ramach Programu na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl.

4. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania:

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672).

2) Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

3) Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu - kryterium selekcji część B pkt I.2 i I.3.

5. Beneficjenci:

1) Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnieni są:

a) dla części 1-4: osoby fizyczne (zwane dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące: właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących lokale lub budynki mieszkalne oraz najemcami mieszkalnych lokali komunalnych, położonych na terenie województwa opolskiego (w przypadku OZE istniejących bądź będących w budowie budynków mieszkalnych);

b) dla części 5: przedsiębiorcy należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej sektora MŚP), będący właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Program nie dotyczy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

2) Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku lub lokalu mieszkalnego/użytkowego, w którym planuje wykonać inwestycję, należy dla każdego z nich złożyć odrębny wniosek.

6. Rodzaje i zakres przedsięwzięć:

1) W ramach Programu EKO-PIEC mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na wymianie źródeł ciepła w istniejących budynkach lub lokalach mieszkalnych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności.

2) W ramach Programu EKO-TERM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające wyłącznie na termoizolacji istniejących budynków mieszkalnych (wymiana okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem).

3) W ramach Programu EKO-DOM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na termomodernizacji istniejących budynków mieszkalnych, obejmującej termoizolację (wymiana okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych –w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem) wraz z wymianą źródła ciepła (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności.

4) W ramach Programu OZE mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w budynkach i lokalach mieszkalnych istniejących lub będących w budowie (w przypadku lokali mieszkalnych muszą istnieć techniczne i prawne możliwości montażu instalacji OZE).

Jeżeli oprócz zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną planowane jest również docieplenie budynku, należy złożyć dwa odrębne wnioski o pożyczkę (jeden w ramach Programu EKO-TERM, drugi w ramach Programu OZE). Powtarzające się załączniki do obu wniosków należy złożyć tylko raz.

5) W ramach Programu EKO-MŚP mogą być finansowane przedsięwzięcia w budynkach /lokalach wykorzystywanych na cele prowadzonej działalności gospodarczej, polegające na:

a) wymianie źródeł ciepła w istniejących budynkach/lokalach,

b) termoizolacji istniejących budynków (wymiana okien, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych – w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem),

c) zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną w budynkach i lokalach istniejących i nowobudowanych.

6) Przez lokal mieszkalny należy rozumieć lokal przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w 70% powierzchni całkowitej.

Przez budynek mieszkalny (w tym wielorodzinny) należy rozumieć istniejący lub będący w budowie budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego lub szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w 70% powierzchni całkowitej budynku.

7) Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo, np. domów letniskowych.

8) Dofinansowaniu nie podlegają inwestycje wykonane siłami własnymi.

9) Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia, na które wnioskodawca otrzymał już dotację ze środków WFOŚiGW w Opolu.

10) Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone tylko jedno dofinansowanie na ten sam zakres przedsięwzięcia.

11) Inwestycje powinny być realizowane w oparciu o wszystkie wymagane prawem pozwolenia lub zgłoszenia.

7. Sposób dofinansowania:

1) Dofinansowanie w ramach Programu jest udzielane w formie pożyczki z możliwością jej częściowego umorzenia.

2) Beneficjent może otrzymać dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Funduszu w wysokości do 95% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z zastrzeżeniem, że pożyczka w ramach części 5 EKO-MŚP nie może przekroczyć 50 000 zł. Koszty kwalifikowane oraz limity kosztów dla poszczególnych elementów określają postanowienia każdej części Programu z osobna, o których mowa w pkt 1.

3) Umorzeniu może podlegać:

-  do 30% wartości pożyczki - w przypadku Programu EKO-PIEC,

-  do 20% wartości pożyczki - w przypadku Programów: EKO-TERM i OZE,

- do 30% wartości części pożyczki wypłaconej na wymianę źródła ciepła i do 20% wartości części pożyczki wypłaconej na termoizolację budynku – w przypadku Programu EKO-DOM.

W przypadku Programu EKO-MŚP przy umorzeniu pożyczek obowiązują „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”. Powyższy dokument zamieszczony jest na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl w zakładce Portal beneficjenta / Zasady działania funduszu.

4) W przypadku, gdy wnioskodawca uzyskał dofinansowanie przedsięwzięcia w postaci bezzwrotnych środków publicznych z innych źródeł, koszty kwalifikujące się do finansowania obniża się o wysokość uzyskanej dotacji.

5) Przy określaniu poziomu dofinansowania uwzględnia się przepisy dotyczące pomocy publicznej, o ile taka pomoc w danym przypadku występuje.

W ramach Programu pomoc publiczna wystąpi, gdy beneficjent:

a) przewiduje możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej lub ciepła, nawet jeśli nadwyżki takie stanowią znikomą część wytwarzanej energii i mają charakter incydentalny, lub

b) nie będzie sprzedawał nadwyżek energii elektrycznej ani ciepła, ale wytwarzaną energię lub ciepło wykorzystywać będzie w działalności gospodarczej prowadzonej na rynku otwartym na wymianę handlową między państwami Unii Europejskiej (np. produkcja, gastronomia, usługi noclegowe, wynajem budynków/lokali).

Pomoc publiczna nie wystąpi, gdy beneficjent wyprodukowaną energię elektryczną (produkcja energii dotyczy zakupu i montażu OZE) lub ciepło wykorzystywać będzie wyłącznie na swoje potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą lub na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej o ściśle lokalnym charakterze.

8. Warunki dofinansowania:

1) Oprocentowanie pożyczki wynosi 0,4 stopy redyskontowej weksli, lecz nie mniej niż 2,5% rocznie.

2) Pożyczka i umorzenie udzielane są przez Fundusz bez pobierania prowizji i dodatkowych opłat.

3) Maksymalny okres kredytowania pożyczki, liczony od daty wypłaty pożyczki (lub jej pierwszej transzy) do daty spłaty ostatniej raty, wynosi:

-   10 lat - dla pożyczek ≥ 20 000 zł,

-   5 lat - dla pożyczek mniejszych niż 20 000 zł.

4) Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż 6 miesięcy od daty uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia, określonej w umowie .

5) Odsetki naliczane będą od wysokości wypłaconej pożyczki, od daty obciążenia rachunku bankowego WFOŚiGW w Opolu, w okresach miesięcznych lub kwartalnych. W okresie karencji płacone są jedynie odsetki.

6) Beneficjent zobowiązany jest do ponoszenia należności publicznoprawnych związanych z dofinansowaniem przedsięwzięcia, w szczególności uiszczania należnego podatku dochodowego.

9. Terminy i sposób składania wniosków:

1) Nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki w ramach Programu prowadzony jest w trybie ciągłym i trwa od ogłoszenia o naborze, opublikowanego na stronie www.wfosigw.opole.pl do 31.12.2020 r., z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt 3.3.

2) Wnioski należy składać bezpośrednio w formie pisemnej w sekretariacie WFOŚiGW w Opolu, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Funduszu, albo przesyłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

45-018 Opole

ul. Krakowska 53.

3) Za dzień złożenia wniosku uważa się dzień jego wpływu do siedziby Funduszu, potwierdzony pieczęcią kancelaryjną.

4) Wnioskodawca składa do WFOŚiGW w Opolu wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami.

5) Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami należy sporządzić zgodnie ze wzorami obowiązującymi dla każdej części Programu. Formularz wniosku wraz z wykazem wymaganych załączników dostępny jest na stronie internetowej WFOŚiGW w Opolu, pod adresem www.wfosigw.opole.pl. Wzory wniosków, załączników oraz pozostałych dokumentów będących podstawą oceny wniosków o pożyczkę oraz kompleksowej obsługi pożyczki ustala Zarząd Funduszu. Wniosek o pożyczkę wraz z załącznikami powinien być przez wnioskodawcę podpisany w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości.

6) Wszelkie załączniki do wniosku niezbędne do jego oceny należy złożyć w oryginale bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. W formie oryginału składane są oświadczenia wnioskodawcy oraz pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (budynku lub lokalu) na realizację przedsięwzięcia i/lub reprezentowanie ich przez jednego ze współwłaścicieli przy uzyskaniu i rozliczaniu pożyczki. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli okazanie oryginału dokumentu nie jest możliwe (np. certyfikat urządzenia dostępny jedynie na stronie internetowej producenta) dopuszcza się przyjęcie takiego dokumentu w formie kopii z odpowiednim wyjaśnieniem wnioskodawcy.

7) Wnioskodawca we wniosku o pożyczkę proponuje zastosowanie odpowiednich form zabezpieczenia spłaty. Koszty ustanowienia zabezpieczeń (o ile wystąpią) ponosi wnioskodawca.

Obowiązkowe jest jedno zabezpieczenie pożyczki - weksel własny in blanco opatrzony klauzulą "bez protestu" z wystawienia wnioskodawcy wraz z deklaracją wekslową.

W przypadku konieczności zmniejszenia ryzyka pożyczkowego może być wymagane dodatkowe zabezpieczenie, spośród wskazanych poniżej:

-     poręczenie wekslowe lub według prawa cywilnego innej osoby fizycznej,

-     blokada środków na rachunku bankowym,

-     przelew wierzytelności z rachunku lokaty terminowej,

-     hipoteka na nieruchomości z cesją polisy ubezpieczeniowej,

-     zastaw rejestrowy lub przewłaszczenie z cesją polisy ubezpieczeniowej,

-     inne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki akceptowane przez Fundusz.

Preferowaną formą dodatkowego zabezpieczenia jest poręczenie przez osobę fizyczną posiadającą zdolność kredytową (obowiązują te same kryteria oceny zdolności kredytowej jak przy ocenie wnioskodawcy).

Istnieje możliwość łączenia form zabezpieczenia pożyczki.

W przypadku pożyczek o wartości równej lub większej od 15.000 zł ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia jest obowiązkowe.

Ostateczną decyzję o wymaganym zabezpieczeniu podejmuje Zarząd Funduszu.

8) Na etapie oceny wniosku dopuszcza się możliwość jego uzupełnienia w terminie wyznaczonym przez WFOŚiGW w Opolu w piśmie skierowanym do wnioskodawcy.

10. Rozpatrzenie wniosku o pożyczkę

1) O udzieleniu pożyczki lub odmowie udzielenia pożyczki decyduje Zarząd Funduszu w formie uchwały.

2) W przypadku podjęcia przez Zarząd Funduszu uchwały o udzieleniu pożyczki, Fundusz przygotuje umowę pożyczki zgodnie ze wzorem obowiązującym dla Programu.

3) Zarząd Funduszu może przyznać pożyczkę w innej kwocie i na innych warunkach niż wnioskowane. O wyniku oceny wniosku oraz udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej (w przypadku oceny pozytywnej dopuszcza się informację telefoniczną lub mailową).

4) Odmowa udzielenia pożyczki następuje w przypadku:

a) złożenia wniosku poza terminem naboru wniosków,

b) nieuzupełnienia wniosku lub załączników do wniosku w wyznaczonym terminie,

c) negatywnej oceny wg przynajmniej jednego z wymogów Programu:

-  planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych,

-  okresu realizacji zadania,

-  zabezpieczenia spłaty pożyczki,

-  sytuacji finansowej wnioskodawcy i jego zdolności kredytowej,

d) gdy wnioskodawca figuruje w zewnętrznych bazach danych, w tym międzybankowych bazach danych gospodarczych, budowanych przez instytucje, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.), lub innych bazach danych gospodarczych jako klient niewiarygodny,

e) gdy wnioskodawca będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zalega z opłacaniem podatków i opłat w urzędzie skarbowym, ZUS lub KRUS,

f) wyczerpania środków finansowych Funduszu dla Programu.

Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty poniesione przez wnioskodawcę w przypadku odmowy udzielenia pożyczki.

5) Wnioskodawca może złożyć do Zarządu Funduszu w formie pisemnej wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma informującego o odmowie udzielenia pożyczki. Za datę złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy przyjmuje się datę jego nadania w placówce pocztowej operatora pocztowego lub złożenia w kancelarii Funduszu.

6) Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy złożony po 14 dniach od daty doręczenia wnioskodawcy pisemnej informacji o odmowie udzielenia pożyczki, zostanie odrzucony.

7) Rozpatrzenie przez Zarząd Funduszu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy powinno nastąpić w terminie do 15 dni roboczych od daty jego wpływu do kancelarii WFOŚiGW w Opolu. O wyniku rozpatrzenia lub odrzuceniu wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.

8) Odmowa przyznania dofinansowania nie stanowi przeszkody do ubiegania się o dofinansowanie w ramach tego samego naboru na podstawie nowego wniosku. Wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia kolejnego wniosku o udostępnienie środków w ramach tego samego naboru.

9) Udzielenie dofinansowania nastąpi zgodnie z zasadami pomocy publicznej obowiązującymi na dzień zawarcia umowy.

10) Wnioski o pożyczkę rozpatrywane są przez Fundusz w trybie ciągłym, wg kolejności wpływu, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami WFOŚiGW w Opolu, uwzględniając warunki określone w Programie.

11. Zawarcie umowy pożyczki

1) Udostępnianie środków następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o udzielenie pożyczki, zawieranej przez beneficjenta z WFOŚiGW w Opolu.

2) Podstawą do zawarcia umowy pożyczki jest uchwała Zarządu Funduszu, o której mowa w pkt 10.1 Programu.

3) Podpisanie umowy przez beneficjenta następuje w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Przed podpisaniem umowy beneficjent jest zobowiązany przedstawić do wglądu dokument tożsamości.

4) W dniu podpisania umowy musi zostać ustanowione obowiązkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki w postaci weksla własnego in blanco wystawionego przez beneficjenta. Dodatkowe zabezpieczenie (jeśli będzie wymagane) musi być skutecznie ustanowione do dnia złożenia wniosku o wypłatę pożyczki lub jej pierwszej transzy, jeśli pożyczka ma być wypłacona w transzach.

5) W przypadku, gdy wnioskodawca z własnej winy nie podpisał umowy w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania informacji o pozytywnym zakończeniu oceny wniosku i podjęciu uchwały o udzieleniu pożyczki, uchwała o udzieleniu pożyczki traci moc, o czym wnioskodawca będzie niezwłocznie poinformowany na piśmie.

6) W przypadku określonym w pkt. 5 powyżej, wniosek o udzielenie pożyczki nie podlega ponownemu rozpatrzeniu.

12. Rozliczenie i wypłata pożyczki

1) Pożyczka wypłacana jest przez Fundusz w transzach lub jednorazowo po zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po otrzymaniu od beneficjenta wniosku o jej wypłatę wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie kosztów kwalifikowanych.

2) Termin złożenia dokumentów do rozliczenia pożyczki określać będzie zawarta umowa pożyczki.

3) Wypłata pożyczki przez Fundusz nastąpi bezpośrednio na konto wykonawcy zadania objętego pożyczką lub na konto beneficjenta jako refundacja poniesionych przez niego kosztów.

4) Warunkiem wypłaty pożyczki jest skuteczne ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty oraz przedłożenie dokumentów niezbędnych do rozliczenia, wskazanych w części Programu właściwej dla realizowanej inwestycji.

13. Umorzenie pożyczki

1) Pożyczka może zostać częściowo umorzona na pisemny wniosek beneficjenta, jeśli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a) beneficjent spłacał terminowo raty kapitałowe lub jeśli łączna suma opóźnień w spłacie nie przekracza 45 dni,

b) okres kredytowania inwestycji, liczony jako czas od planowanej daty wypłaty pożyczki (lub jej pierwszej transzy) do dnia planowanej całkowitej jej spłaty jest dłuższy niż 2 lata,

c) beneficjent spłacił co najmniej:

-   70% pożyczki - w przypadku Programu EKO-PIEC,

-   80% pożyczki - w przypadku Programów EKO-TERM, EKO-DOM i OZE,

-  różnicę między kwotą pożyczki wypłaconej a dopuszczalnym poziomem częściowego umorzenia, wynikającym z dokumentu: Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – w przypadku Programu MŚ,

lecz nie spłacił pożyczki w całości,

d) beneficjent spłacił należne odsetki naliczone do dnia złożenia wniosku o umorzenie,

e) beneficjent zakończył realizację zadania w terminie określonym w umowie pożyczki.

2) Wniosek o umorzenie pożyczki należy sporządzić zgodnie ze wzorem obowiązującym dla Programu.

3) Decyzję o umorzeniu podejmuje Zarząd Funduszu w formie uchwały.

4) O decyzji w sprawie umorzenia pożyczki beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej.

5) W przypadku spłaty określonej w pkt 1c części pożyczki w roku wcześniejszym niż określony w umowie pożyczki, umorzenie nie może być wyższe niż 50% wartości umorzenia, o której mowa w pkt 7.3, pod warunkiem zachowania co najmniej 2-letniego rzeczywistego okresu kredytowania, liczonego jako czas od faktycznej daty wypłaty pożyczki (lub jej pierwszej transzy) do dnia faktycznej spłaty części pożyczki uprawniającej do ubiegania się o umorzenie, o której mowa w pkt 1c.

6) Wysokość umorzenia stanowić będzie dla beneficjenta przychód podatkowy i uzyskaną kwotę należy uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku, gdy umorzenie stanowić będzie przychód podatkowy więcej niż jednej osoby, we wniosku o umorzenie, o którym mowa w pkt 1,  należy podać imiona i nazwiska tych osób oraz procentowy podział wysokości umorzenia do opodatkowania między te osoby, a także nazwy i adresy urzędów skarbowych, w których dokonują rozliczenia.

7) W przypadku odmowy umorzenia pożyczki lub umorzenia pożyczki w wysokości niższej niż wnioskowana, beneficjent może zwrócić się pisemnie do Funduszu o ponowne rozpoznanie wniosku o udzielenie umorzenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma informującego o odmowie umorzenia. Za datę złożenia wystąpienia o ponowne rozpatrzenie wniosku o udzielenie umorzenia przyjmuje się datę jego nadania w placówce pocztowej operatora pocztowego lub złożenia w kancelarii Funduszu. Powyższy wniosek wymaga uzasadnienia.

8)  Wniosek złożony po 14 dniach od daty doręczenia beneficjentowi pisemnej informacji o odmowie umorzenia pożyczki lub umorzeniu pożyczki w wysokości niższej niż wnioskowana, zostanie odrzucony.

9)  Rozpatrzenie przez Zarząd Funduszu wniosku, o którym mowa w pkt 7, powinno nastąpić w terminie 15 dni roboczych od daty jego wpływu do kancelarii WFOŚiGW w Opolu. O wyniku rozpatrzenia beneficjent zostanie powiadomiony pisemnie. W przypadku podtrzymania przez Zarząd uchwały odmawiającej umorzenia lub zmiany tej uchwały w odniesieniu do kwoty umorzenia, beneficjent może w ciągu 14 dni od otrzymania stanowiska Zarządu wystąpić do Rady Nadzorczej Funduszu o przeprowadzenie kontroli prawidłowości postępowania w sprawie częściowego umorzenia lub jego odmowy. O stanowisku Rady Nadzorczej beneficjent zostanie powiadomiony pisemnie.

14. Postanowienia końcowe

1) WFOŚiGW w Opolu zastrzega sobie prawo do wezwania wnioskodawcy do przedłożenia dodatkowych dokumentów.

2) Złożenie wniosku o udostępnienie środków nie oznacza przyznania pożyczki.

3) Złożenie wniosku o udostępnienie środków w trybie naboru ciągłego oznacza akceptację postanowień niniejszego Programu oraz dokumentów w nim wymienionych.

4) Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia efektów przedsięwzięcia i ich utrzymania przez okres co najmniej 3 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia (okres trwałości przedsięwzięcia).

5) Rada Nadzorcza Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, może w uzasadnionych przypadkach zmienić postanowienia Programu. Zmiany te nie dotyczą wniosków już złożonych.

6) WFOŚiGW w Opolu jest uprawniony do przeprowadzania kontroli realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem ze środków Funduszu, a także do kontroli jego trwałości. Kontrole przeprowadzane są w obecności beneficjenta.

7) Wnioskodawca ma obowiązek niezwłocznego informowania WFOŚiGW w Opolu o każdej zmianie danych adresowych, pod rygorem uznania za skuteczne doręczenie przez WFOŚiGW w Opolu pisma przesłanego na dotychczas znany Funduszowi adres wnioskodawcy.

8) Wszelkie wątpliwości odnoszące się do interpretacji postanowień Programu rozstrzyga Zarząd WFOŚiGW w Opolu.

Dane do kontaktu:

EKO-PIEC, EKO-TERM, EKO-DOM

tel. 77 45 67 873 wew. 116, 108, 148, 147, 123, 117.

OZE, EKO-MŚP

tel. 77 45 45 891 wew. 103, 150.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).