OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  KRAPKOWIC
o przystąpieniu do sporządzenia: miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Kórnica.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały nr VI/69/2011 z dnia 15 czerwca 2011r.  zmieniającą uchwałę  nr XXXII/357/2010 z dnia 29 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi  Kórnica.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17  w terminie do dnia 28.07.2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Krapkowic
    Andrzej Kasiura


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  KRAPKOWIC
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Kórnica.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Kórnica, do którego przystąpiono na podstawie uchwały nr VI/69/2011 z dnia 15 czerwca 2011r. zmieniającą uchwałę  nr XXXII/357/2010 z dnia 29 września 2010 r. o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi  Kórnica.

       Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Wnioski należy składać do
dnia 28.07.2011r.:
1. na piśmie na adres: Urząd  Miasta i Gminy Krapkowice, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
2. drogą elektroniczną na adres: umig_plany@krapkowice.pl  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krapkowicach, w godzinach otwarcia 
    Urzędu, w pokoju nr 35.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura

 [05-07-2011]