Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności do 5 m3/dobę wymaga zgłoszenia budowy oraz zgłoszenia eksploatacji. Wymagania te określają:

  • w zakresie zgłoszenia budowy - ustawa Prawo budowlane (art. 29, ust. 1, pkt 3),
  • w kwestii zgłoszenia eksploatacji - ustawa Prawo ochrony środowiska  (zwana dalej: POŚ).

Na podstawie art. 153 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. POŚ Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Zgodnie z tym rozporządzeniem zgłoszenia eksploatacji wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby gospodarstw domowych lub rolnych w ramach zwykłego korzystania z wód.

    Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega w myśl art. 152. ust. 1 Prawa ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, niebędące przedsiębiorcami organem właściwym jest wójt, burmistrz, prezydent miasta (art. 378, ust. 3 POŚ).