Nabór 2017

Burmistrz Krapkowic

ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice

 

    Ogłasza nabór wniosków

na udzielenie dotacji celowych na realizację inwestycji polegających
na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

 

O dotacje ubiegać się mogą osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami/współwłaścicielami oraz najemcami lokali mieszkalnych lub domów mieszkalnych położonych na terenie Gminy Krapkowice.

Wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych w 2017 roku na dotacje celowe wynosi 60 000,00 PLN.

Termin składania wniosków: od 24 kwietnia 2017r. do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Wnioski będą na bieżąco rozpatrywane w kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Wnioski, które wpłyną po wyczerpaniu się środków finansowych będą Wnioskodawcom zwracane ze stosowną informacją.

Wzór wniosku dostępny będzie na stronie internetowej www.krapkowice.pl lub w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (II budynek, parter, pokoje: 18, 16A i 16C).

WAŻNE!

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach (I budynek, II piętro, pokój 28). O kolejności rozpatrzenia wniosków decyduje data i godzina ich wpływu.

UWAGA! Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu lub bez podpisu Wnioskodawcy podlegają odrzuceniu bez wzywania do ich uzupełnienia.

Wzór wniosku do pobrania: PDFwniosek_o_udzielenie_dotacji_2017.pdf (357,46KB)

Poniżej aktualny Regulamin udzielania dotacji celowych:

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodano dnia 21.08.2017 na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXXI/363/2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. w spawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2017 rok:

Burmistrz Krapkowic zawiadamia, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Krapkowice uzyskaniem dofinansowania do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne zwiększono wysokość środków pochodzących z budżetu Gminy Krapkowice przeznaczonych na ten cel w 2017 roku o kwotę 12 000,00 PLN, do łącznej wysokości 72 000,00 PLN.