OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  KRAPKOWIC
przystąpieniu do sporządzenia: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały nr XXXII/361/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17  w terminie do dnia 29 czerwca.2011r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura

 _______________________________________________________________________

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  KRAPKOWIC
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice obejmującego teren byłych zakładów przemysłu skórzanego „OTMĘT”, do którego przystąpiono na podstawie uchwały nr  XXXII/361/2010 z dnia 29 września 2010 r.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Wnioski należy składać do dnia 29 czerwca 2011r.:
1. na piśmie na adres: Urząd  Miejski, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
2. drogą elektroniczną na adres: umig_plany@krapkowice.pl  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Krapkowicach, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 35

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura

 [06-06-2011]