OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA  KRAPKOWIC


o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych na gruntach wsi Kórnica.

       Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Kórnica do którego przystąpiono na podstawie uchwały nr XXXII/357/2010 z dnia 29 września 2010r.
      

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy.  Wnioski należy składać do dnia 02.03.2011r.:

1. na piśmie na adres: Urząd  Miasta i Gminy, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
2. drogą elektroniczną na adres: umig_plany@krapkowice.pl  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krapkowiach,
    w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 35, II budynek

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura

[07.02.2011]