OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji elektrowni wiatrowych na gruntach wsi Kórnica

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Krapkowicach uchwały nr XXXII/357/2010 z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Kórnica.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17  w terminie do dnia       02.03.2011r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura

[07-02-2011]