OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krapkowice do którego przystąpiono na podstawie uchwały nr XXIII/255/2009 z dnia 17 czerwca 2009r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Wnioski należy składać do dnia  22.02.2011r.:

1. na piśmie na adres: Urzędu  Miasta i Gminy Krapkowice,
    ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice
2. drogą elektroniczną na adres: umig_plany@krapkowice.pl  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Krapkowicach,   
     w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 35 budynek nr II

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Burmistrz Krapkowic
Andrzej Kasiura

[01-02-2011]