• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

 OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC


O wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krapkowice w rejonie zakładów papierniczych.
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXXI/355/10 z dnia 16 czerwca 2010r.

zawiadamiam 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu w/w planu wraz ze strategiczną prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27.10.2010r. do 26.11.2010r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17, pok. nr 35, II budynek Urzędu w godz. od 800-1430.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi  w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.11.2010r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach o godz. 1000 w sali nr 25 I budynku.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krapkowic z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2010r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.), zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie  zamieszczono informację o w/w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozie oddziaływania na środowisko w/w planu.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, projekt w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania no środowisko poddawany jest strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sposób i w terminie określonym powyżej lub elektronicznie na adres umig_plany@krapkowice.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Krapkowic.
                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                              Burmistrz Krapkowic
                                                                                              mgr Piotr Solloch

 

[19-10-2010]
 


 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).