OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA KRAPKOWIC

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka, do której przystąpiono w oparciu o uchwały Rady Miejskiej Nr XXIV/273/2009 z dnia 23 września 2009r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy.


Wnioski należy składać do dnia 09.11.2010r.
1.  na piśmie na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17, lub
2. drogą elektroniczną na adres: umig_plany@krapkowice.pl  lub
3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krapkowicach, w godzinach otwarcia Urzędu, w   pokoju nr 35, II budynek

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Burmistrz
Piotr Solloch

[19.10.2010]