Informacja

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Wyjazd edukacyjny”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 10 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice”).

Załączniki:
PDFOferta Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice.pdf (3,42MB)
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf (589,77KB)