• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Obwieszczenie Burmistrza Krapkowic ws. deratyzacji

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA KRAPKOWIC

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz zgodnie z § 20 Uchwały Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 24 lipca 2015 r. (Dz. Urz. z 2015 r. poz. 1478) informuję, że właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, budynkami użyteczności publicznej, w tym zakłady opieki zdrowotnej, opieki społecznej, szkoły, budynki administracyjne, placówki kulturalno-oświatowe oraz nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich na terenie Miasta i Gminy Krapkowice zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w okresie od 1 października do 31 października 2016 r.

 

Mając na uwadze powyższe, w/w podmioty zobowiązane są do:

  1. wyłożenia trucizny na gryzonie w wyznaczonych dniach, zgodnie z pouczeniem znajdującym się na opakowaniu,
  2. umieszczenie wyraźnego ostrzeżenia – „UWAGA - TRUCIZNA” oraz zabezpieczenia miejsc wyłożenia trucizny przed dostępem dzieci, a także zwierząt, ptactwa domowego,
  3. dokładnego oczyszczenia terenu nieruchomości, opróżnienia śmietników i pojemników na odpady przed rozpoczęciem akcji deratyzacji,
  4. przestrzegania czystości w obrębie nieruchomości oraz nie wrzucania resztek pokarmowych do pojemników na odpady w czasie trwania akcji,
  5. pozbycia się do 15 listopada 2016 roku wyłożonych resztek trucizny.

 

Ponadto wszystkie w/w podmioty mają obowiązek umożliwienia upoważnionym służbom przeprowadzenie kontroli w zakresie wykonania w/w obowiązku oraz okazania dowodów potwierdzających fakt przeprowadzenia deratyzacji, np. rachunek za zakup preparatu do zwalczania gryzoni, umowę z firmą świadczącą usługi w zakresie deratyzacji.

O przeprowadzonej akcji, rodzaju zastosowanych środków lub wykonawcy deratyzacji należy powiadomić pisemnie Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.

Nie przestrzeganie obowiązku utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub nie zastosowanie się do wskazań i nakazów przez organy właściwe, w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych podlega karze grzywny albo karze nagany zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 ze zm.).

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem akcji sprawować będzie Straż Miejska w Krapkowicach oraz  Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.krapkowice.pl, wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17 i 21 oraz ogłoszenie w prasie lokalnej i rozplakatowanie.

 

                                                                                                                          Burmistrz Krapkowic

                                                                                                                             Andrzej Kasiura

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).