OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krapkowicach obejmującej teren w rejonie Zakładu Przemysłu Papierniczego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krapkowicach obejmującej teren w rejonie Zakładu Przemysłu Papierniczego, do której przystąpiono na podstawie uchwały nr XXXI/355/10 Rady Miejskiej Krapkowice z dnia 16 czerwca 2010r.


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej prognozy. Wnioski należy składać do dnia 11.08.2010r.:

1. na piśmie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach,  47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 lub

2. drogą elektroniczną na adres: umig_plany@krapkowice.pl  lub

3. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, w godzinach otwarcia Urzędu, w pokoju nr 35.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Burmistrz Krapkowic
                                                                                                                   mgr Piotr Solloch

 

[15-07-2010]