Informacja o XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach

Transmisja na żywo

 

XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach
29.09. 2016 r. (czwartek) o godz. 14:00 w Krapkowickim Domu Kultury, ul. Prudnicka 7
z porządkiem obrad:


1. Otwarcie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym - od 23.06.2016 r. do 29 .09.2016 r.
3. Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad - odpowiedzi w pkt. 11 porządku obrad.
4. Zatwierdzenie Sprawozdania z wykonania budżetu, zadań gospodarczych Gminy Krapkowice za I półrocze 2016 roku.
5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych przez radnych w I półroczu 2016 roku.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 z uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wyników nadzoru pedagogicznego.
7. Informacja nt. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Krapkowice w I półroczu 2016 r.
8. Sprawozdanie nt. wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie Wakacji 2016.
9. Informacja nt. realizacji programu budowy kanalizacji sanitarnej oraz ilości dokonanych przyłączeń przez mieszkańców Gminy Krapkowice.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 06.07.2016 r.);
b) Projekt uchwały nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 19.07.2016r.;
c) Projekt uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości (projekt z dnia 20.07.2016 r.;
d) Projekt uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabyci nieruchomości (projekt z dnia 28.07.2016 r.);
e) Projekt uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy zbywaniu lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (projekt z dnia 27.07.2016 r.)
f) Projekt uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu (projekt z dnia 04.08.2016r.);
g) Projekt uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów (projekt z dnia 11.08.2016 r.)
h) Projekt uchwały nr 8 w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023” (projekt z dnia 13.09.2016 r.)
i) Projekt uchwały nr 9 w sprawie zmiany uchwały nrXXVII/306/2009 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na dogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice (projekt z dnia 14.09.2016 r.)
j) Projekt uchwały nr 10 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok dla zwierząt i ich części (projekt z dnia 29.08.2016 r.)
k) Projekt uchwały nr 11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kusocińskiego i Oleandrów w Krapkowicach (projekt z dnia 14.09.2016 r. )
l) Projekt uchwały nr 12 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt z dnia 15.09.2016 r.)
m) Projekt uchwały nr 13 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt z dnia 15.09.2016r)
n) Projekt uchwały nr 14 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt z dnia 15.09.2016r.)
o) Projekt uchwały nr 15 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Krapkowice (projekt z dnia 15.09.2016 r.)
p) Projekt uchwały nr 16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krapkowice (projekt z dnia 15.09.2016r)
q) Projekt uchwały nr 17 w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach i nadania mu statutu oraz organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo- księgowej i organizacyjnej dla placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice (projekt z dnia 14.09.2016 r.)
r) Projekt uchwały nr 18 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krapkowice na 2016 rok ( projekt z dnia 14.09.2016r.)
s) Projekt uchwały nr 19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt z dnia 14.09.2016r.)
t) Projekt uchwały nr 20 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (projekt z dnia 15.09.2016 r)
u) Projekt uchwały nr 21 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Krapkowic
(projekt z dnia 16.09.2016 r.)
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych złożone w pkt.3 porządku obrad oraz
w okresie międzysesyjnym.
12. Wolne wnioski i zapytania radnych i sołtysów.
13. Zakończenie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.


Przed Sesją odbędą się posiedzenia komisji :
1) 26.09.2016r. godz. 14:00 - w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach- Komisja Edukacji, Kultury i Sportu (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: ; informacja zarządu Spółki KP „Delfin” za I półrocze 2016 roku; organizacja Święta Niepodległości);
2) 27.09.2016r. godz.14:00 - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna - I piętro- Komisja Spraw Społecznych
(oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi: informacja bieżąca z działalności OPS,WTZ,ŚDS; monitoring miejski- kierunki rozwoju);
3) 28.09.2016r godz.11:30 - w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach- I budynek- sala konferencyjna - I piętro- Komisja Gospodarki i Finansów (oprócz tematów sesyjnych komisja dodatkowo omówi : analiza zaległości podatkowych wobec Gminy Krapkowice).

Więcej na stronie: www.krapkowice.esesja.pl