• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ZAWIADOMIENIE BURMISTRZ KRAPKOWIC

Krapkowice, 04.06.2010r.

Z A W I A D O M I E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o., ul. Morcinka 43, 45-317 Opole, działającego z upoważnienia Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:„Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi w km 0+000 – 1+530 z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocice.”

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).