ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC

Krapkowice, 09.06.2010r.

Z A W I A D O M I E N I E

           Na podstawie art. 53 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w km 0+000 do 1+500 w miejscowości Pisarzowice i Kórnica gminy: Strzeleczki i Głogówek”

W związku z powyższym informuję o uprawnieniach wszystkich stron, wynikających z art. 10 k.p.a do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

Z uprawnień można skorzystać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (II budynek, pokój nr 35), w godzinach urzędowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia zawiadomienia.