• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krapkowice!

      Zgodnie z dyspozycją art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz Uchwały Nr XIX/230/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2016 r. poz. 1407) zawiadamiam, że począwszy od 1 października 2016 r. nowe wysokości miesięcznych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałej:

1)  gospodarstwo domowe 1 osobowe - 12,50 zł,

2)  gospodarstwo domowe 2 osobowe - 25,00 zł,

3)  gospodarstwo domowe 3 osobowe - 37,50 zł,

4)  gospodarstwo domowe 4 osobowe - 50,00 zł,

5)  gospodarstwo domowe 5 osobowe - 60,00 zł,

6)  gospodarstwo domowe 6 osobowe - 67,50 zł,

7)  gospodarstwo domowe 7 osobowe - 72,50 zł,

8)  gospodarstwo domowe 8 osobowe i większe - 75,00 zł.

w przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałej:

1)  gospodarstwo domowe 1 osobowe - 21,50 zł,

2)  gospodarstwo domowe 2 osobowe - 43,00 zł,

3)  gospodarstwo domowe 3 osobowe - 64,50 zł,

4)  gospodarstwo domowe 4 osobowe - 86,00 zł,

5)  gospodarstwo domowe 5 osobowe - 106,00 zł,

6)  gospodarstwo domowe 6 osobowe - 121,00 zł

7)  gospodarstwo domowe 7 osobowe - 131,00 zł,

8)  gospodarstwo domowe 8 osobowe i większe - 136,00 zł.

      Podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krapkowice jest wielkość gospodarstwa domowego (liczba osób je tworzących). Należna miesięczna opłata zależy od wielkości gospodarstwa domowego oraz sposobu zbierania odpadów komunalnych. W przypadku nieruchomości, w których występuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe należna miesięczna opłata stanowi sumę iloczynów nowej stawki opłaty i liczby poszczególnych gospodarstw domowych, z uwzględnieniem sposobu zbierania odpadów komunalnych.

    Począwszy od 1 października 2016 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać kwartalnie, z dołu na indywidualny numer konta bankowego widniejący na zawiadomieniach, które są sukcesywnie Państwu dostarczane, w następujących terminach:

  • za I kwartał do dnia 27 marca,
  • za II kwartał do dnia 27 czerwca,
  • za III kwartał do dnia 27 września,
  • za IV kwartał do dnia 10 grudnia

każdego roku.


      Właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.

      Nowe deklaracje należy złożyć do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach jedynie w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość (m.in. z powodu zmiany miejsca zamieszkania, zgonu, urodzenia dziecka), zmiany sposobu zbierania odpadów (segregowane/niesegregowane) w terminie do 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

 

                                                                                              Burmistrz Krapkowic

                     Andrzej Kasiura

 

Poniżej wyjaśnienie przyczyn zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku, poz. 250) w art. 6r ust. 2 wskazuje,  iż z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Do tej pory opłata za odpady pobierana od mieszkańców Gminy Krapkowice przeznaczana była jedynie na pokrycie części kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, pozostałe koszty funkcjonowania systemu były finansowane z budżetu gminy.

Zmiana w/w ustawy nałożyła na gminy dodatkowy obowiązek utworzenia stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Planowana jest budowa PSZOK-u przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach w latach 2017-2018.

Mając na uwadze dobro mieszkańców Naszej Gminy, jak również konieczność sprostania wymaganiom ustawowym, a przede wszystkim chcąc zachować zakres dotychczas realizowanej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez:

  • nie wprowadzanie limitu odbieranych bezpośrednio z gospodarstw domowych odpadów komunalnych, wzorem innych gmin,
  • nie zmniejszanie częstotliwości ich odbioru, szczególnie odpadów zielonych, a także odpadów w zabudowie wielorodzinnej,
  • nie przenoszenie obowiązku zakupu pojemników i worków na właścicieli nieruchomości,
  • nie zmniejszanie ilości akcyjnych zbiórek odpadów wielkogabarytowych w ciągu roku,

Rada Miejska w Krapkowicach jednogłośnie zaakceptowała zaproponowane przeze mnie  podniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Biorąc pod uwagę zakres świadczonych usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych informuję, że  nowe stawki obowiązujące w naszej Gminie od 1 października br. będą  porównywalne lub niższe niż w większości gmin województwa opolskiego.

 

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).