Witaj szkoło!

1 (Small).jpeg

Nowy rok szkolny rozpoczęty. Dziś zabrzmiał pierwszy dzwonek. W gminie Krapkowice naukę w gimnazjach rozpocznie 471 uczniów, w  szkołach podstawowych uczyć się będzie 1157 uczniów, do przedszkoli gminnych zapisanych zostało 726 dzieci. Ze względu na pozostanie 6 latków w przedszkolach oraz w celu zabezpieczenia miejsc w przedszkolach dla wszystkich chętnych dzieci, zwłaszcza dla dzieci 3-letnich w nowym roku szkolnym zostały utworzone w mieście trzy dodatkowe oddziały przedszkolne. 

W uroczystościach związanych z inauguracją roku szkolnego w podległych gminie placówkach uczestniczyli przedstawiciele krapkowickiego samorządu. Burmistrz Krapkowic, Andrzej Kasiura przywitał nowy rok szkolny wraz z uczniami, gronem pedagogicznym i rodzicami  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach. Zastępca Burmistrza, Romuald Haraf uczestniczył w uroczystościach w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, a w Zespole Szkół Sportowych  Nr 1 w Krapkowicach, Zastępca, Andrzej Brzezina. Jolanta Myśluk,  Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury uczestniczyła w Inauguracji Roku Szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim.  

Podobnie jak w ubiegłych latach w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Krapkowice realizowany jest rządowy program  „Wyprawka szkolna - 2016”. Pomoc finansowa na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych przysługuje uczniom niepełnosprawnym uczęszczającym do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techników lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Szkoły prowadzone przez Gminę Krapkowice otrzymały środki na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne oraz mate-riały  ćwiczeniowe. W roku szkolnym 2016/2017 dotacją celową objęci są uczniowie klas I - V szkół podstawowych oraz klas I - II gimnazjów.

 W gminie Krapkowice ruszył program stypendialny wspierający osoby w trudnej sytuacji materialnej w zakupie niezbędnych materiałów edukacyjnych. Nabór wniosków trwa do 15 września br.  

W okresie wakacyjnym trwały prace inwestycyjne i remontowe. Ruszyła budowa boiska sportowego  w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach. W Przedszkolu Publicznym Nr 6 w Krapkowicach wyremontowano łazienki.  W Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach oddano do użytku nową salę zabaw. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Krapkowicach dokonano wymieniany pieca centralnego ogrzewania. W pozostałych placówkach wykonano szereg prac remontowych: malowanie sal, wymiana podłóg, wymiana oświetlenia. Dzięki prowadzonym remontom placówki oświatowe w gminie Krapkowice zapewniają bezpiecznie i estetyczne warunki
do nauki i opieki nad dziećmi.

 

 

Otwarcie roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rogowie Opolskim