Stypendia szkolne i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2016/2017

Stypendia i zasiłki szkolne 2016

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) istnieje możliwość uzyskania przez uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krapkowice stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego.

O stypendium szkolne i zasiłek szkolny mogą ubiegać się m.in.: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów.

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny przyznaje się na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców
lub prawnych opiekunów ucznia niepełnoletniego lub dyrektora szkoły.

Wnioski można pobierać w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Krapkowice, w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17,
oraz ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: http://bip.krapkowice.pl/2479/2383/druki-do-pobrania.html


STYPENDIUM  SZKOLNE

 1. Kryterium dochodowe

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 514,00 zł netto.

 1. Termin składania wniosków o stypendium szkolne:

od 20 sierpnia 2016 r. do 15 września 2016 r.
W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium może być złożony
po upływie ww. terminu.

 1. Miejsce składania wniosków o stypendium szkolne:

Wnioski o stypendium można  składać w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Krapkowice lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, w Wydziale Oświaty i Kultury, budynek II, II piętro, pokój nr 34

 

Zasady przydzielania stypendium szkolnego

 1. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie stypendium.
 2. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach bądź za pośrednictwem szkoły prowadzonej przez Gminę Krapkowice, do której uczeń uczęszcza.
 3. Do wniosku o stypendium dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów rodziny
  z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
  , a w przypadku, gdy rodzina korzysta
  ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej
  o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Zamiast zaświadczenia
  o wysokości dochodów można dołączyć o wysokości dochodów
  albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 4. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego stypendium i terminie jego realizacji.
 5. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni dokonują zakupu przedmiotów
  o charakterze edukacyjnym – wskazanych w decyzji albo pokrywają koszty udziału dziecka
  w zajęciach edukacyjnych lub koszty związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. Następnie przedstawiają dowód zakupu przedmiotów edukacyjnych lub usług edukacyjnych w Wydziale Oświaty i Kultury (fakturę lub rachunek imienny wypisany na rodzica ucznia niepełnoletniego lub pełnoletniego ucznia).
 6. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni otrzymują refunduję poniesionych kosztów zgodnie z przedstawioną fakturą do wysokości przyznanego w decyzji stypendium
  na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 1. Brak kryterium dochodowego
 2. Zdarzenie losowe
  Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe to w szczególności:
  - śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
  - utrata mienia przez rodzinę ucznia wskutek powodzi, pożaru, klęski żywiołowej lub kradzieży,
  - wypadek członka rodziny, wskutek którego to wypadku osoba ta jest niezdolna
    do świadczenia pracy przez okres co najmniej jednego miesiąca.
 3. Termin składania wniosków o zasiłek szkolny
  do 2 miesięcy od zdarzenia losowego.
 4. Miejsce składania wniosków o zasiłek szkolny:

Wnioski o stypendium należy składać w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Krapkowice  lub w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice,  Wydział Oświaty i Kultury, budynek II, II piętro, pokój nr 34

 

Zasady przydzielania zasiłku szkolnego

 1. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni składają do Burmistrza Krapkowic wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego.
 2. Wniosek składa się w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach bądź za pośrednictwem szkoły prowadzonej przez Gminę Krapkowice, do której uczeń uczęszcza.
 3. Wniosek powinien zawierać szczegółowy opis zdarzenia losowego.
 4. Do wniosku o zasiłek dołącza się dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego np. akt zgonu w przypadku śmierci rodzica, zaświadczenie lekarskie potwierdzające wystąpienie ciężkiej i długotrwałej choroby, zaświadczenie z państwowej straży pożarnej potwierdzające wystąpienie pożaru itp.
 5. Burmistrz Krapkowic wydaje decyzję o wysokości przyznanego zasiłku szkolnego
  i terminie jego realizacji.
 6. Rodzice ucznia niepełnoletniego lub uczeń pełnoletni otrzymują przyznaną w decyzji kwotę zasiłku szkolnego na wskazany rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy
  w Krapkowicach. 

 

W załączeniu:

 1. DOCwniosek o stypendium.doc (148,00KB)
 2. DOCwniosek o zasiłek.doc (99,00KB)
 3. DOCoświadczenie o wysokości dochodów.doc (31,00KB)