• PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

„Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2016/2017

Szczegółowe warunki udzielania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników określają Uchwała Nr 82/2016 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r.  oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Pomoc finansowa przewidziana jest dla uczniów: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc przysługuje uczniom uczęszczającym
w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży:

  • do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techników lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
    w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, na zakup materiałów edukacyjnych – dotyczy to uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkoły podstawowej,
    III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej  (przysługuje uczniom klas I-III szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy ci uczniowie nie korzystają z podręcznika, który zapewnia minister edukacji).

Wysokość dofinansowania kształtuje się od 175 zł do 770 zł w zależności od tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego czy kształcenia specjalnego.

Składanie wniosków – terminy i wymagania

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia lub  na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w  szkole,
do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2016/2017.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy ustala Burmistrz Krapkowic na podstawie
§ 4 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r.  w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Termin: 22 sierpnia 2016 r. do 12 września 2016 r. (Zarządzenie Nr 461/2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 18 sierpnia 2016 r.).

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu:

 a) w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) rachunek, paragon
lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna”.

b) w przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych  dla grupy uczniów koszty zakupu zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników
lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby dokonującej zakupu (np. przedstawiciela rady rodziców). Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu (np. rada rodziców), na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Zwrot kosztu zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych, do wysokości wartości pomocy, nastąpi w terminie do dnia 18 listopada 2016 r.

 

Do pobrania:

PDFRozporzadzenie-Rady-Ministrow-z-dnia-5-lipca-2016-r-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-udzielania-pomocy-finansowej-uczniom-na-zakup-podrecznikow-i-materialow-edukacyjnych.pdf

PDFUchwala-Nr-82-2016-Rady-Ministrow-z-dnia-5-lipca-2016-r.pdf

PDFKwoty dofinansowania podręczników - tabela.pdf

PDFZarządzenie Burmistrza Nr 461 2016 z dnia 18 sierpnia 2016.pdf

PDFWniosek.pdf

PDFOświadczenie o zakupie podręczników.pdf

×

Zapisz się do newslettera

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail Newsletter wysyłany przez Gminę Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Oświadczam, że Zostałem poinformowany, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. Zostałam poinformowany, że mam prawo wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia moich danych osobowych w dowolnej chwili (polityka prywatności).